Vi Ai

5/12/2014
[Share] | [Download] - 6430 views | 964 downloads

Ai biết vì ai một vòng tay
Cánh hoa xuần nở mật đong đầy
Hôn ai tan chảy trong nồng nhiệt
Cho lịm hồn ai thương tóc bay...

Comment for this article

Please enter your Name.
Please enter your Email.
Your Email is not valid. Please re-enter.
Please enter your phone number.
Please enter your comment.

Other Articles