Co Khi Nao Em Nho

7/18/2014
[Share] | [Download] - 6694 views | 797 downloads

Em có khi nào nhớ đến tôi
Có tìm lại chốn chúng ta vui
Có lần khắp nẻo ta thường tới
Có chạnh lòng nhau mỗi lúc cười...

Comment for this article

Please enter your Name.
Please enter your Email.
Your Email is not valid. Please re-enter.
Please enter your phone number.
Please enter your comment.

Other Articles