Trách nhiệm pháp lý

Quý vị đã đọc, hiểu rõ ràng và chấp nhận về quy luật sử dụng trang Web này.  Dược Thảo Tre Xanh, nhà cung cấp, hội viên, chi nhánh và tất cả các nhân viên của chúng tôi không có trách nhiệm nào đối với mọi rủi ro có thể xảy ra cho người sử dụng trang Web này trực tiếp hay gián tiếp.  Vì quy luật tự nhiên của công nghệ kỹ thuật, chúng tôi không thể bảo đảm rằng trang Web này sẽ hoạt động liên tục 100% và không có lỗi. 

Các thông tin và nội dung trên trang Web này chỉ có mục đích quảng bá những hiểu biết có tính cách thông tin và giáo dục mà thôi và không được thông qua Cơ Quan Thực Phẩm và Dược Phẩm.  DUOCTHAOTREXANH.COM, các nhà cung cấp và những chi nhánh không chịu trách nhiệm về những hậu quả, nếu có, về những sản phẩm hoặc thông tin được nhắc đến trên trang Web này.  Việc điều trị của bệnh nhân nên có sự hướng dẫn của Bác sĩ.

Bản quyền

Tất cả các thông tin và hình ảnh trên trang Web này là tài sản riêng của DUOCTHAOTREXANH.COM đã được đăng ký và cấp bản quyền.  Chúng tôi tuyệt đối cấm mọi sự in ấn, phỏng dịch và sử dụng dưới bất cứ mọi hình thức có tính cách thương mại trước khi được sự chấp thuận của DUOCTHAOTREXANH.COM bằng giấy tờ có chữ ký.  Tuy nhiên quý vị có thể in màng ảnh của trang Web cho mục đích cá nhân và giới thiệu cho người thân và bạn bè. 

Chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa, tuyệt đối không được sử dụng tài sản của DUOCTHAOTREXANH.COM (bao gồm tất cả các thông tin và hình ảnh trên trang Web này) để làm lợi cho cá nhân hoặc có tính cách thương mại nếu không có sự chấp thuận bằng giấy tờ có chữ ký của Trung Tâm Tre Xanh.

Blog

Quý vị được dùng Blog của chúng tôi để tạo những thông tin cá nhân trực tuyến hầu có thể liên hệ dễ dàng với các thành viên khác. Tuy nhiên, một cá nhân chỉ được phép sử dụng một tên gọi và không được phép sử dụng dưới nhiều tên gọi các nhau.

DuocThaoTreXanh.com có toàn quyền phản đối, từ chối hoặc loại bỏ các thông cáo nào vi phạm hoặc làm tổn hại hay đe dọa sự an toàn của bất cứ cá nhân nào. Tuy nhiên, DuocThaoTreXanh.com không có ý kiến, không xác nhận, và cũng không kiểm tra, dưới mọi hình thức, nội dung của các bài viết mà các thành viên trao đổi với nhau.

Mật mã. Khi quý vị đăng ký để trở thành thành viên, quý vị được yêu cầu chọn một mật mã cho riêng mình và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo mật của mật mã này. Nếu có bất cứ nghi ngờ nào về việc sử dụng bất hợp pháp trương mục hay mật mã của quý vị, xin quý vị vui lòng báo ngay cho DuocThaoTreXanh.com.

Thành viên không được phép dùng Blog cho mục đích thương mại. Blog của DuocThaoTreXanh.com chỉ để cho các thành viên của DuocThaoTreXanh.com dùng mà thôi. Tuyệt đối không được dùng cho các hoạt động thương mại trừ khi được sự đồng ý và thỏa thuận của DuocThaoTreXanh.com.

Vấn để bản quyền. Quý vị không được phóng tác, đăng tải, bổ túc, hoặc phân phối, dưới bất cứ hình thức nào, các bản quyền, nhân hiệu, hay các thông tin của các thành viên khác, trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của chủ nhân.

Vấn đề tranh luận. Quý vị chịu trách nhiệm hoàn toàn về những cuộc thảo luận, trao đổi giữa các thành viên với nhau. DuocThaoTreXanh.com có thẩm quyền quan sát nhưng không có bổn phận và không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về các cuộc thảo luận giữa các thành viên.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở info@duocthaotrexanh.com nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến những điều khoản trên.

TÔI ĐÃ ĐỌC KỸ BẢN HỢP ĐỒNG NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÊU TRÊN.