Articles (Ganoderma lucidum)

2/8/2011 2:38 pm
Tại sao phải ăn Nấm?
Nấm là những thực vật bực thấp không có hoa, lá. Vì không có diệp lục tố, nấm không lấy năng lượng qua ánh sáng mặt...