Herbal Infomation Videos

PATIENT TESTIMONIALS

Hè 2002

Ngày hôm qua


Ngày hôm qua nhìn anh châm cứu miệt mài
Trong buồn vui lẫn lộn.
Ngày hôm qua nhìn anh mất hút
Trong lòng Sàigòn bận rộn.
Ngày hôm qua anh ước mơ một giấc mơ
Thật bình thường
Ngồi lặng yên, nhìn hòang hôn rơi đâu đây
Màng đêm.Mến tặng BS Hùynh Trọng Tâm
Kỷ niệm những ngày làm việc chung
tại Viện Y Học Dân Tộc Sàigòn
Hè 2002.
BS. Hồng Ngọc

Patient Information: BS Hong Ngoc, Saigon, Viet Nam

First  <  ...  12  13  14  15  16  [17]  

Add new testimonial

Fields marked with asterisk * are required

Title*:
Please enter Title.
Description
Name*:
Please enter your Name.
Phone:
Email:
Your Email is not valid. Please re-enter.
Address:
City:
State:
Zip Code:
Country:
To help us distinguish between sites submitted by individuals and those automatically entered by software robots, please type the squiggly letters shown here into the box below.
Please re-enter the image validation (green text image below) to the box underneath it..